P’ NAN FÈLI CIÙ SCAPPÈ

 

(ascolta in viva voce)

 

Nudd su putìva mag’nè d r’zzèv l’invìt

P’ n’incòntr inasp'ttàt accuscì béngh organ’zzàt

N’ cödda sàla tutta rrössa

Ddi càmsgi biànchi di studénti d’aguànn

S’ cunfönniv’nu cu biànch di cavègghi

D’ cöddi ch’ giuv’nétti gghiàv’na stàit na vòta

Sci, ma ciù d mènz sèculu ‘ndarrèra

A ved’li öra tutti ‘nsemu accuscì

Ungh o sciànch a l’autr

A niàuti föm’ni ch’i taliàv’mu

Pariv’nu na clàsse d carösi

Prònti pa rec’ta da fìngh d l’ann

Iéddi nan s’ pute’vnu véd o spècchiu

Ma era pròpriu na b’ddézza talièli

A frosonomìa d’ognùngh era d’vèrsa d l’autr

Ma l’emuzziöngh ch’ ggh fasgèa lucc’chè l’òggi

Era a stìssa p’ tutti

Quànn pöi s’ttàti ‘ntàvula

A l’otta d mangè e bév

Ognùngh cum’nzà a cunté da so vìta

Famìgghia travàggh fìgghi n’vétti

Còm na puisìa Sp’tànn l’incòntr

Allöra l’emozziöngh da matt’nàda

Nan gghià fès ciù a r’stè dìntra a l’oggi

E s’ sciògghì n’ ddàrmi

D cu parràva e d cu scuttàva

Er’nu ddàrmi d cuntèntizza p’rchì

Dòp mènz sèculu ch’ nan s’ v’dév’nu

Cösti beddi omi s’ssàntuttìni

Putè’vnu parrè fàcci a fàcci

Cu i végghi cumpàgni d scòla

E fu accuscì ch’ cönt dop cönt

S’ cum’nzà a r'cùsg cö fìu dî r’gòrdi

Ch’ p’ bona part di pr’sénti s’era sö l’ntà

Quànn l’urt’m giövu s’ssàntuttìnu

F’nì d’ cunté da so vìta

Tutti i pr’sénti e i föm’ni ‘nprima fìla

Capìnu ch’ dd fìu du r’gòrd

S’era r’cùsgiuit, o méggh,

S’era pròpriu ‘nturciuniè

Str’nzènn’li tutti l’ungh a l’autr

P’ nan fèli ciù scappè

 

Rosalba Termini
Aprile 2016

 


Mara e Pino Di Prima

Delicata e sensibile spettatrice di una goliardica rimpatriata tra maturi sessantottini hai dipinto con i colori del vernacolo piazzese un emozionante giornata di metà aprile. Volti, voci, storie, destini, approdi e narrazioni varie che rivivono nei tuoi versi suscitando in chi legge quel pizzico di sana invidia nei riguardi di tutti coloro che si sono ritrovati e hanno condiviso i ricordi di un lungo tempo fa... È nei versi il potere di far rivivere l'attimo, quell'attimo in cui ognuno dei compagni ha saputo emozionare, emozionandosi.
È nei tuoi versi il dono di averci fatti sentire tutti compagni. Grazie, Rosalba.☺


Pino Di Prima

Un affettuoso grazie a Rosalba Campagna che con i suoi versi recitati ha tratteggiato i bellissimi momenti di quella giornata di incontro percependo i nostri sentimenti e trasfigurando le nostre emozioni in un poetico quadro pittorico.
Pino Di Prima


Gregoria 2016-05-04 20:17

Hai toccato tutti i particolari dell'incontro!
Versi emozionanti per chi si immedesima. 
Brava Rosalba.


Stella Tuminelli 2016-04-29 07:40

Delicata e sensibile spettatrice di una goliardica rimpatriata tra maturi sessantottini hai dipinto con i colori del vernacolo piazzese un'emozionante giornata di metà aprile. Volti, voci, storie, destini, approdi e narrazioni varie che rivivono nei tuoi versi suscitando in chi legge quel pizzico di sana invidia nei riguardi di tutti coloro che si sono ritrovati e hanno condiviso i ricordi di un lungo tempo fa... È nei versi il potere di far rivivere l'attimo, quell'attimo in cui ognuno dei compagni ha saputo emozionare, emozionandosi.
E' nei tuoi versi il dono di averci fatti sentire tutti compagni.
Grazie, Rosalba


Wiggy 2016-04-27 07:31

Brava signora Rosalba. Anche chi non ha partecipato all'incontro, leggendo il suo scritto, si è emozionato. Complimenti.


Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna